» UDT / DOKUMENTACJE ODTWORZENIOWE

Wykonujemy dokumentacje techniczne przygotowujące zbiorniki do przekazania pod nadzór do Urzędu Dozoru Technicznego. Paszportyzacja polega na wykonaniu dokumentacji technicznej odtworzeniowej obejmującej swoim zakresem:

  • rysunki zestawieniowe zbiornika
  • pomiary grubości ścian i dennic zbiornika grubościomierzem ultradźwiękowym
  • obliczenia wytrzymałościowe elementów zbiornika wg rzeczywistych pomierzonych grubości elementów
  • wykonanie opisów działania zbiornika
  • zestawienia osprzętu
  • rysunki schematu podłączeń i usytuowania
  • oznakowanie zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami

Na życzenie Inwestora możemy również wykonać:

  • wymianę osprzętu zbiornika tj. zaworów zwrotnych, zaworów oddechowych, zaworów nalewowych, uszczelnień
  • przeprowadzić wykonanie próby szczelności zbiornika wg uzgodnień z UDT
  • towarzyszące prace budowlane i instalacyjne

Oferta nasza obejmuje również prowadzenie niezbędnych korespondencji i uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego w celu sprawnego i rzetelnego wykonania prac.

» UDT / BADANIA GRUBOŚCI ŚCIANEK

Przeprowadzamy badania nieniszczące, pomiary metodą ultradźwiękową rzeczywistych grubości ścianek i dennic zbiorników oraz rurociągów. Na podstawie uzyskanych pomiarów sporządzamy protokoły, które mogą zawierać sprawdzenie obliczeń wytrzymałościowych, analizę wyników i wskazania rozwiązań.

» UDT / PRÓBY SZCZELNOŚCI

W uzgodnieniu z UDT sposobu i metody, przeprowadzamy próby szczelności zbiorników. Z wyników prób sporządzane są protokoły.